Polityka prywatności

Postępując zgodnie z zapisami rozporządzenia PE i Rady nr 2016/679 (RODO) wdrożyliśmy adekwatne środki techniczne i organizacyjne oraz politykę bezpieczeństwa danych osobowych. Każdy nasz pracownik, którego zadania związane są z dostępem do Państwa danych został przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i posiada upoważnienie do wykonywania czynności ich przetwarzania.

I. ADMINISTRATOR DANYCH


Administratorem Pani/a danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju, ul. Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka, NIP: 9662039081 REGON: 200381929.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

We sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem danych w następującej sposób:

 • telefonicznie: +48 510 289 122;

 • przesyłając informację na adres e-mail: iod@infotech.edu.pl;

 • listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych: ul. Bromboszcza 9, 16-020 Czarna Białostocka

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pana/i dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

 1. realizacji umowy sprzedaży produktów i usług z Klientami (osobami fizycznymi); podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO czynności zmierzające wykonania umowy, wykonanie umowy;

 2. realizacja umów z Klientami i Kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;

 3. wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, organom i jednostkom administracji państwowej), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 4. dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych w pkt. 1, 2 umów, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;

 5. marketingu usług świadczonych przez Administratora danych, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;

 6. obsługa korespondencji z klientami w celach innych niż dostarczenie i świadczenie usług określonych w pkt. 1, 2 podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią.

III. ODBIORCY DANYCH


Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji usług na Pani/a rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia systemów informatycznych IT, upoważniony personel Administratora, kontrahenci/podwykonawcy usług, bank, Poczta Polska, firmy kurierskie.

IV. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Administrator danych nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/a dane osobowe będą przechowywane:

 1. przez okres trwania umów sprzedaży produktów i usług oraz po zakończeniu trwania takich umów w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umów, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takich umów (3 lata od rozwiązania umowy), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

 2. do momentu wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane te są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego;

 3. do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji).

VI. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZĄ

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieprawidłowe;

 3. usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy, dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.

VII. PRAWO DO WYRAŻENIA SPRZECIWU WOBEC PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora danych. Administratorowi danych, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator danych wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, Administrator nie będzie już przetwarzał Pani/a danych do tego celu.


VIII. PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORU

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.

IX. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Pani/a dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pan/a skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/a istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.